top of page

Verejné obstarávanie:

Výzva na predkladanie ponúk

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Basketbalový klub ŠPD – športom proti drogám Rožňava

IČO: 35562170

DIČ: 2021973756

Sídlo: Námestie Baníkov 24, 04801 Rožňava

Korešpondenčná adresa: Mgr. Martin Filo, Zakarpatská 3, 04801 Rožňava

Kontaktné údaje:

Mgr. Martin Filo, mobil: 0908366806, email: 3filom@gmail.com,

Ing. Michal Bagačka, mobil: 0905459742, email: michal.bagacka@gmail.com,

Webové sídlo (internetová adresa): www.bkspdroznava.sk

 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL): https://www.bkspdroznava.sk/verejne-obstaravanie

 

Názov predmetu zákazky:     Nákup športovej výbavy

Hlavný kód CPV:                  37400000-2  športový tovar a výbava

Druh zákazky:                                    zákazka s nízkou hodnotou, podlimitná zákazka

Stručný opis:

Mechanizmus na reguláciu výšky obruče na dosku 105x180 cm – 4ks

Svetelná tabuľa – 1ks

Predpokladaná hodnota zákazky:      1752,-€

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:       1, Cena

Dĺžka trvania zákazky:                       3 mesiace

Podmienky účasti:

1, Predmet podnikania – predaj športového tovaru a výbavy (výpis z obchodného registra)

2, Realizácia podobných zákaziek za obdobie posledných 2 rokov (čestné vyhlásenie)

Použitie elektronickej aukcie:            nie

 

Lehota na predkladanie ponúk:         do 3.8.2018 10:00

 

Termín otvárania ponúk:                    3.8.2018 o 10:05

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:     31.12.2018

bottom of page